Privacybeleid Sicsie

Ons websiteadres is www.sicsie.com

Over ons privacybeleid

Sicsie geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening door Sicsie. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/04/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.
Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan of laten bewaren, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Webwinkelsoftware

SiteGrond

Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben Siteground gekozen voor onze webhosting. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. Siteground heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Siteground is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

WooCommerce

Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webshop op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

 

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de link 'uitschrijven'. U ontvangt dan onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader informatie met derden te delen.

Wij maken gebruik van de diensten van. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

betalingsverwerkers

Pay.nl

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de Payment Service Provider Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Pay.nl behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. In het geval van een aanvraag voor uitstel van betaling (kredietfaciliteit) deelt Pay.nl persoonsgegevens en bestelgegevens met aanbieders van achteraf betalen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending en logistiek

PostNL

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, dan zullen wij u hier expliciet om vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Deelname aan fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In voorkomende gevallen kan Sicsie op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons daar binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt tegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens beschouwen als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben gemaakt.

Jou rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij in principe alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij u zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle opgaven en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht van inzage

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten herleiden. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet meer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten herleiden. U kunt een verzoek daartoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of door ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Sicsie. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking per direct staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en de verwerking daarna definitief staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Gelooft u dat dit het geval is,

neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Over dit cookiebeleid

In dit Cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. U dient dit beleid te lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, dat wil zeggen de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe u cookievoorkeuren beheert. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beschermen.

U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

Lees meer over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken in ons privacybeleid.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: sicsie.com

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en te analyseren wat werkt en waar het verbeterd moet worden.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online diensten, gebruikt onze website first-party en third-party cookies voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website naar behoren te laten werken en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare informatie.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, onze diensten veilig te houden, advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn, en al met al om u een beter en verbeterd programma. gebruikerservaring en helpen uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Essentieel: sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsrisico's te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en producten toevoegen aan uw winkelwagen en veilig betalen.

Statistieken: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina's van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe goed de website is optreden en waar het moet zijn. zal worden verbeterd.

Marketing: advertenties worden getoond op onze website. Deze cookies worden gebruikt om de advertenties die we je tonen te personaliseren, zodat ze betekenisvol voor je zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze advertentiecampagnes te volgen. De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan ook worden gebruikt door externe advertentieproviders om u ook advertenties op andere websites in de browser te tonen.

Functioneel: dit zijn de cookies die helpen bij bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video's of het delen van inhoud op de website op sociale mediaplatforms.

Voorkeuren: deze cookies helpen ons om uw instellingen en browsevoorkeuren, zoals taalvoorkeuren, op te slaan, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige bezoeken aan de website.

Hoe kan ik cookievoorkeuren beheren?

Mocht u besluiten uw voorkeuren later tijdens uw browsesessie te wijzigen, bezoek dan de pagina https://sicsie.com/nl/cookie-policy/ om uw voorkeuren aan te passen

Bovendien bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt, te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contact details

sicsia

Admiralengracht 2-1 1057 EX Amsterdam, Nederland

T +31 6 12 44 65 15

E-mail: info@sicsie.com

Contactpersoon voor privacyzaken
Eline Poot